Algemene Voorwaarden

Meer weten over Unimaximaal?

ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

(A.I.O.V.) VAN UNIMAXIMAAL

 

ALGEMEEN GEDEELTE

Artikel 1. Algemeen
1. In deze Algemene Voorwaarden zijn Inkoop- en Onderaannemingsvoorwaarden ( hierna te noemen
AIOV) van toepassing en vormen onderdeel van de totstandkoming en de
inhoud van iedere Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer met
betrekking tot de levering van Goederen en/of uitvoering van werken en strekken
zich tevens uit tot alle afspraken en regelingen welke daaruit voortvloeien of in het
verlengde daarvan liggen.
2. In deze AIV wordt verstaan onder: Opdrachtgever: Unimaximaal of één
of meer van haar dochterondernemingen; Opdrachtnemer: de natuurlijke of
rechtspersoon tot wie de Opdracht is gericht, respectievelijk aan wie de Opdracht
is verleend; Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer; Overeenkomst: schriftelijk
vastgelegde afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer van de levering
van zaken en/of uitvoering van werken en/of diensten;
Hoofdaannemingsovereenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en
diens Principaal; Principaal: de opdrachtgever volgens de
Hoofdaannemingsovereenkomst:
3. Woorden in enkelvoud hebben ook betrekking op het meervoud en vice versa
indien de context waarin zij gebruikt worden dit met zich meebrengt.
4. Iedere Opdracht wordt verleend onder de opschortende voorwaarde van
totstandkoming van de Hoofdaannemingsovereenkomst, alsmede goedkeuring
van Opdrachtnemer door Principaal en/of
bouwdirectie.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Indien de Overeenkomst specifiek betrekking heeft op de levering van Goederen
is naast het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het
BIJZONDER GEDEELTE INKOOPVOORWAARDEN (II A) toepasselijk.
2. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op de uitvoering van werken is naast
het bepaalde in het ALGEMEEN GEDEELTE (I) het bepaalde in het BIJZONDER
GEDEELTE ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN (II B) toepasselijk.
3. Eventuele algemene (verkoop)voorwaarden van Opdrachtnemer zijn niet van
toepassing, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet bindend
voor Partijen.
Artikel 3. Offertes, Orders en Overeenkomsten
1. Een aanvraag voor een Offerte door Opdrachtgever is niet bindend en dient
slechts te worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2. Een Offerte bindt Opdrachtnemer totdat hij de Offerte intrekt.
3. Opdrachtgever is slechts gebonden aan een Order indien en nadat hij deze
schriftelijk heeft geplaatst. Indien Opdrachtnemer een orderbevestiging stuurt die
afwijkt van de Order, geldt het bepaalde in de orderbevestiging slechts voor zover
zulks schriftelijk door Opdrachtgever wordt aanvaard.
4.Een Overeenkomst komt slechts tot stand na (i) ondertekening van een contract
door beide Partijen, (ii) een schriftelijke aanvaarding van een Offerte door
Opdrachtgever, dan wel (iii) een onmiddellijke onvoorwaardelijke schriftelijke
aanvaarding van een Order door Opdrachtnemer.
5.Op alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever zijn van toepassing, als waren zij
daarin letterlijk opgenomen: (A) alle op de (Hoofdaannemings) Overeenkomst
betrekking hebbende technische en administratieve bepalingen van het bestek,
proces-verbaal en/of staat van aanwijzing of soortgelijke bestek wijzigingen; (B) de
Algemene Voorwaarden, voor zover hierop in de Overeenkomst geen uitzondering
wordt gemaakt; (C) al het overige waardoor de Opdrachtgever uit hoofde van de
Hoofdaannemingsovereenkomst tegenover de bouwdirectie en/of Principaal
gebonden is, voor zover direct of indirect verband houdende met deze
Overeenkomst.
6. Indien in of bij aanvrage of opdracht deze onder lid 5 sub a, b of c genoemde
stukken, of een van deze, niet ter beschikking zijn gesteld, rust op de
Opdrachtnemer de verplichting deze schriftelijk bij de Opdrachtgever op te vragen
en op de Opdrachtgever de verplichting daaraan onverwijld te voldoen. In geen
geval zal de Opdrachtnemer zich op onbekendheid met enige krachtens het
vorenstaande toepasselijke bepaling of stuk kunnen beroepen.
7. Bij tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de Overeenkomst en het bepaalde in
artikel 3.5 sub a en/of b en/of c, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
8. Bij onderlinge tegenstrijdigheid van het bepaalde in artikel 3.5 sub a, b en c
prevaleren de eerder genoemde boven de later genoemde, met dien verstande dat:
(A)sub b voor sub a gaat, indien uit de bepalingen sub b zwaardere verplichtingen
voor de Opdrachtnemer voortvloeien, en (B)bij tegenstrijdigheid tussen enerzijds de
in het bestek van toepassing verklaarde administratieve bepalingen en de in het
bestek vermelde aanvullingen en wijzigingen op deze administratieve bepalingen en
anderzijds de Algemene Voorwaarden (sub b), de Algemene Voorwaarden
prevaleren.
Artikel 4. Integriteit
1. Opdrachtnemer, zijn werknemers, alsmede door de door hem ingeschakelde
onderaannemers, Zelfstandigen Zonder Personeel en leveranciers zullen bij de
uitvoering van de Overeenkomst de normen in acht nemen die zijn neergelegd in de
uitgangspunten zoals die zijn geformuleerd in de vigerende Unimaximaal
gedragscode en reglementen uit het bedrijfshandboek: (i) B4 gedragscode en
huishoudelijk reglement, (ii) C1: beleid met betrekking tot VGWM, (iii) C2:
beheersing, (iv) W-D4.1: persoonlijke beschermingsmiddelen, (v) W-D4.2: dragen
en tillen van lasten, (vi) W-D4.4: steigerinstructie, (vii) W-D4.5: voorschriften
specifieke werkzaamheden, (viii) W-D4.6: bouwplaatsregels en (ix) Z: algemeen
reglement voor onderaannemers.
2. Voor zover mogelijk dient in dit verband onder “medewerkers” als bedoeld in de
in lid 1 genoemde Unimaximaal gedragscode en reglementen te worden gelezen
werknemers van de Opdrachtnemer, alsmede van de door hem ingeschakelde
onderaannemers, Zelfstandigen Zonder Personeel en leveranciers.
3. De Leverancier dient bij bedrijfsvoering met personeel VCA-gecertificeerd te zijn
of hiermee aantoonbaar door middel van aanmeldingen mee bezig te zijn.
4. Indien en voor zover de Opdrachtnemer een eigen (branche) gedragscode
hanteert die minimaal voldoet aan de model bedrijfscode van de Stichting
Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid, geldt dat Opdrachtnemer, zijn medewerkers,
door hem ingeschakelde onderaannemers, Zelfstandigen Zonder Personeel en
leveranciers bij de uitvoering van de opdracht de normen in acht nemen zoals die
zijn neergelegd in de eigen gedragscode van de Opdrachtnemer.
5. Bij een ernstig vermoeden dat sprake is van gedragingen die in strijd zijn met de
Unimaximaal gedragscode en reglementen of de eigen gedragscode is
Opdrachtgever gerechtigd een audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke
forensisch accountant. Opdrachtnemer zal hieraan zijn medewerking verlenen.
6. Opdrachtnemer garandeert dat de aanbieding(en) die hij in het kader van de
onderhavige Overeenkomst heeft gedaan, op rechtmatige wijze tot stand is (zijn)
gekomen en meer in het bijzonder dat deze aanbieding(en) tot stand is (zijn)
gekomen zonder overeenkomst of onderling afgestemde gedragingen met mede
inschrijvers, onderaannemers en/of andere derden die ertoe strekken of hebben
gestrekt of ten gevolge hebben of hebben gehad dat de mededinging onrechtmatig
is of wordt verhinderd of beperkt en/of prijzen daardoor onrechtmatig zijn of worden
verhoogd.
Artikel 5. Hoofdelijkheid
1. Indien de Overeenkomst is gesloten tussen de Opdrachtgever en twee of meer
Opdrachtnemers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit die Overeenkomst op
twee of meer (rechts)personen rust, zijn deze Opdrachtnemers en (rechts)personen
steeds voor het geheel aansprakelijk en hoofdelijk jegens de Opdrachtgever
gebonden.
Artikel 6. Aan de Opdrachtnemer ter beschikking gestelde hulpmiddelen
1. Alle hulpmiddelen die door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld aan
Opdrachtnemer dan wel door Opdrachtnemer voor en op aanwijzing en kosten van
Opdrachtgever worden gemaakt of aangeschaft, zullen eigendom blijven,
respectievelijk worden, van Opdrachtgever.
2. De hulpmiddelen die Opdrachtgever ter beschikking stelt mogen alleen worden
aangewend ter uitvoering van Overeenkomsten.
3. Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen in goede staat houden en tegen brand en
diefstal verzekeren en verzekerd houden zolang zij onder zijn opzicht zijn.
4. Opdrachtnemer zal de hulpmiddelen gesepareerd van zijn eigen
productiemiddelen bewaren om te voorkomen dat twijfel aan de eigendomsrechten
van Opdrachtgever kan ontstaan. Met name zal Opdrachtnemer er voor zorg dragen
dat de door Opdrachtgever op de hulpmiddelen aangebrachte teksten en symbolen
gedurende zijn houderschap daarvan aangebracht blijven.
5.Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot hulpmiddelen of in de daarmee
geproduceerde zaken, behoren uitsluitend aan Opdrachtgever toe en worden geen
deel van het vermogen van de Opdrachtnemer.
6.Indien noodzakelijk wordt Opdrachtgever geacht Opdrachtnemer een niet
overdraagbare licentie te hebben verstrekt uitsluitend met het oog op de nakoming
van verplichtingen uit de Overeenkomst.
7. Opdrachtnemer zal deze hulpmiddelen op eerste aanvraag in goede staat aan
Opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien Opdrachtnemer deze hulpmiddelen
niet, niet volledig of beschadigd aan Opdrachtgever teruggeeft, hetzij ten tijde van
het overeengekomen leveringstijdstip, tenzij op het in dit lid vermelde tijdstip, is
Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever een schadevergoeding verschuldigd.
Opdrachtgever is bevoegd deze schadevergoeding in mindering te brengen op de
door hem te betalen facturen.
8.Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de hulpmiddelen te gebruiken voor een
ander doel dan ter aflevering en gereed maken van zaken bestemd voor
Opdrachtgever. Het is hem evenmin toegestaan deze hulpmiddelen ter beschikking
van derden te stellen.
Artikel 7. Intellectuele eigendomsrechten
1.Opdrachtnemer staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door Opdrachtgever
van de geleverde Goederen. Opdrachtnemer garandeert dat de Goederen geen
inbreuk maken op de intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van derden.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever volledig tegen eventuele vorderingen van
derden. Opdrachtnemer zal alle kosten, schade en rente aan Opdrachtgever
vergoeden die hier uit voorkomen.
2. Indien Opdrachtnemer het recht wordt ontzegd om door zijn, in strijd met de in het
vorige lid van dit artikel genoemde garantie, geproduceerde of verhandelde
Goederen in het verkeer te brengen, zal hij die schending beëindigen door (i) die
rechten op eigen kosten voor Opdrachtgever te verkrijgen, (ii) door de inbreuk
makende Goederen te vervangen door niet-inbreuk makende Goederen of (iii) door
wijziging van de af te leveren Goederen op zodanige wijze dat aan de inbreuk een
eind wordt gemaakt, alles na voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, die
niet op onredelijke gronden aan de Opdrachtnemer onthouden mag worden.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd de informatie welke is verstrekt door Opdrachtgever
te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
Deze informatie is en blijft eigendom van de Opdrachtgever.
4. Het auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten en het uitsluitend
recht van tekening en model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp
en van de ontwerptekeningen, illustraties, foto’s, internetsites, modellen, werk- en
detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van
de Goederen, blijven bij c.q. komen toe aan Opdrachtgever. Zolang geen nadere
schriftelijke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer wordt
aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend
recht van tekening of model, blijven deze rechten bij Opdrachtgever.
Artikel 8. Geheimhouding en Verbod tot openbaarmaking
1. Opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding van het bestaan, de aard en de
inhoud van de Overeenkomst, alle vertrouwelijke informatie omtrent Opdrachtgever,
met inbegrip van de commerciële en technische gegevens waarvan Opdrachtnemer
als gevolg van de Overeenkomst kennis heeft genomen. Opdrachtnemer zal
dergelijke vertrouwelijke informatie zonder de schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever niet aan derden bekend maken, met uitzondering van eventuele
hulppersonen die door Opdrachtnemer in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst zijn ingeschakeld. Opdrachtnemer zal al zijn werknemers en
hulppersonen onder dezelfde voorwaarden tot geheimhouding verplichten en
garanderen dat zij deze geheimhoudingsplicht naleven.
2. Bij overtreding van een of meer van de verplichtingen uit hoofde van artikel 8.1
verbeurt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een
onmiddellijk opeisbare boete van EUR 20.000 voor iedere overtreding, alsmede een
boete van EUR 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, een en ander
onverminderd het recht van Opdrachtgever om volledige schadevergoeding te
vorderen voor zover de schade het bedrag van de boete overstijgt.
3. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel zullen blijven gelden gedurende
een periode van 3 (drie) jaren te rekenen vanaf de uitvoering van de laatste tussen
de Opdrachtnemer en Opdrachtgever bestaande Overeenkomst, tenzij en voor
zover (i) voor die tijd de vertrouwelijke informatie anders dan door toedoen van de
Opdrachtnemer deel is gaan uitmaken van het publiek domein, of (ii) de
geheimhoudingsplicht ingevolge bepalingen van dwingend recht niet kan worden
nagekomen.
Artikel 9. Non-concurrentie
1. De Opdrachtnemer zal zich algeheel onthouden van het rechtstreeks of door
tussenkomst van derden, doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de
Principaal, daaronder begrepen die voor uitbreidingen en/of wijzigingen, betreffende
het werk waarvoor door de Opdrachtgever met Principaal onderhandelingen worden
gevoerd of een (Hoofdaannemings) Overeenkomst wordt of is aangegaan.
Artikel 10. Door Opdrachtnemer ingeschakelde werknemers
1. Opdrachtnemer staat in voor de deskundigheid en vakbekwaamheid van het door
zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst ingeschakelde
werknemers, van derden ingeleende werknemers en Zelfstandigen Zonder
Personeel daaronder begrepen. Opdrachtnemer behoudt te allen tijde de
instructiebevoegdheid en het gezag over deze werknemers en is te allen tijde
verantwoordelijk voor hun veiligheid.
2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever vrijwaren voor enige aanspraken van door
hem ingeschakelde werknemers, van derden ingeleende werknemers daaronder
begrepen schade opgelopen bij de uitvoering van hun werkzaamheden in het kader
van de Overeenkomst.
Artikel 11. Ketenaansprakelijkheid en Inlenersaansprakelijkheid
1.Ter beperking van de mogelijke aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor de
betaling en afdracht van loonbelasting, sociale verzekeringspremies en/of
omzetbelasting, in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid, verplicht
Opdrachtnemer zich om op eerste verzoek van Opdrachtgever mee te werken aan
betaling van de belastingen en premies op een geblokkeerde rekening (“G-rekening”) van Opdrachtnemer dan wel door middel van directe stortingen op de
rekening van de Belastingdienst. Na invoering van het depotstelsel zal betaling van
de belastingen en premies door Opdrachtgever plaatsvinden in het depot van
Opdrachtnemer bij de Belastingdienst. Opdrachtnemer is verplicht om te voldoen
aan de (administratieve) verplichtingen zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling
inleners-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid 2004.
2.Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever over het al dan niet voorhanden zijn
van een G-rekening. Indien Opdrachtnemer nog geen G-rekening heeft geopend,
zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van Opdrachtgever een G-rekening openen
conform de vereisten zoals opgenomen in de Uitvoeringsregeling inleners-, ketenen opdrachtgevers- aansprakelijkheid 2004. Indien geen G-rekening kan worden
geopend, zal Opdrachtnemer meewerken aan rechtstreekse stortingen van de
verschuldigde belastingen en premies ter zake van de verleende opdracht door
Opdrachtgever op de rekening van de Belastingdienst.
3. Bedragen betaald op de G-rekening dan wel op de rekening van de
Belastingdienst (of in het depot) komen in mindering op het bedrag van de factuur
in de zin van artikel 38 van deze Algemene Voorwaarden. Door betaling van de
bedragen door Opdrachtgever op de G-rekening of de rekening van de
Belastingdienst (of in het depot) is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer gekweten.
4. Het bedrag dat door Opdrachtgever zal worden ingehouden en betaald op de Grekening dan wel de rekening van de Belastingdienst (of in het depot) zal in
overeenstemming zijn met de vigerende fiscale wet- en regelgeving.
5. Opdrachtnemer verstrekt aan Opdrachtgever de volgende documenten/informatie
van de werknemers, die uit hoofde van de Overeenkomst werkzaam zijn: (A) de
naam, adres en woonplaats; (B) de geboortedatum; (C) het burgerservicenummer;
(D) een specificatie van de gewerkte uren; (E) een kopie van het identiteitsbewijs
van de medewerkers.Deze informatie zal bij iedere factuur door Opdrachtnemer
worden verstrekt, met uitzondering van de informatie genoemd onder (A), (B), (C)
en (E), indien deze al eerder is verstrekt. De Opdrachtnemer dient tevens het totaal
bedrag aan arbeid op de factuur te vermelden. Indien de informatie ontbreekt heeft
Opdrachtgever het recht om de betaling van de factuur op te schorten tot dat de
informatie is verstrekt.
Daarnaast verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een kopie van een recent
uittreksel uit het handelsregister alsmede de naam van het competente
belastingkantoor en het loonheffingennummer van Opdrachtnemer.
6.Indien Opdrachtnemer de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
aan een derde uitbesteedt, alsmede indien hij voor de uitvoering van de
Overeenkomst gebruik maakt van ter beschikking gestelde arbeidskrachten dienen
de administratieve voorschriften conform de Wet Ketenaansprakelijkheid, alsmede
de bepalingen van artikel 11, strikt te worden nageleefd. Voor zover het niet naleven
van deze voorwaarden, ten gevolge zou hebben dat Opdrachtgever door derden
aansprakelijk wordt gesteld, vrijwaart Opdrachtnemer hierbij Opdrachtgever voor
alle gevolgen van deze aansprakelijkheid.
7. Indien Opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derden niet meer aan
hun betalingsverplichtingen uit hoofde van de Wet op de loonbelasting 1964 en/of
de Wet financiering sociale verzekeringen kunnen voldoen, dient Opdrachtnemer
binnen vijf werkdagen vanaf de dag dat de betalingsonmacht is ontstaan,
Opdrachtgever daarvan op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan
Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
Opdrachtgever is alsdan gerechtigd zonder dat enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst is vereist, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
8. Indien op grond van de Overeenkomst sprake is van inzet van werknemers buiten
Nederland, verstrekt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever informatie over de sociale
verzekeringspositie van de betreffende personen. Indien de werknemer sociaal
verzekerd is gebleven in een ander land dan Nederland, verstrekt Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever een kopie van een geldige E101-verklaring als bewijs dat de
werknemer in het buitenland verplicht sociaal verzekerd is gebleven.
9. Indien op grond van de Overeenkomst sprake is van inzet van werknemers buiten
de EU, of uit landen die per 1 mei 2004 tot de EU zijn toegetreden, verstrekt
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, voor zover vereist op grond van de
vreemdelingenwetgeving, aan Opdrachtgever een kopie van een geldige
tewerkstellingsvergunning alsmede een kopie van een geldige verblijfsvergunning.
10. Indien op grond van de Overeenkomst en op grond van de informatie van
Opdrachtnemer blijkt dat Opdrachtnemer en/of door hem ingeschakelde derden als
zelfstandige kwalificeren, overlegt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een geldige
“Verklaring arbeidsrelatie-winst uit onderneming” of “Verklaring arbeidsrelatiedirecteur/grootaandeelhouder” voor de periode gedurende welke de
werkzaamheden plaatsvinden. De betreffende VAR moet dekkend zijn voor de
werkzaamheden die de opdrachtnemer voor Opdrachtgever uitvoert.
Artikel 12. Verhaalsrecht
1. Indien en voor zover Opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld ingevolge de Wet
ketenaansprakelijkheid, meer bepaald artikel 34 of 35 Invorderingswet 1990, heeft
Opdrachtgever verhaal op Opdrachtnemer voor het gehele bedrag van de
aansprakelijkstelling, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf het tijdstip van
betaling door Opdrachtgever, alsmede alle schade die Opdrachtgever
dientengevolge mocht lijden.
2. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen, op grond van de CAO-Bouwbedrijf of
enige andere CAO, jegens zijn werknemers niet nakomt, en Opdrachtgever
aansprakelijk wordt gesteld deze verplichtingen na te komen, heeft Opdrachtgever
jegens Opdrachtnemer verhaal op het gehele bedrag vermeerderd met wettelijke
rente vanaf het tijdstip van betaling door Opdrachtgever.
Artikel 13. Vrijwaringen loon en loonheffingen
1. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor het uitbetalen van loon of van welke
vergoeding ook die Opdrachtnemer aan de door hem ingeschakelde medewerkers
verschuldigd is. Datzelfde geldt voor inhoudingen en afdracht van premies voor de
sociale verzekeringen en (loon)belasting. Indien en voor zover Opdrachtgever
niettemin aansprakelijk mocht worden gesteld voor de betaling van een onder de in
de vorige zin bedoelde vorderingen, inclusief eventuele boetes en/of verhogingen
en interest, dan zal Opdrachtnemer Opdrachtgever ter zake volledig vrijwaren.
Artikel 14. Uitbesteding
1. De keuze door Opdrachtnemer van onderleveranciers, onderaannemers en/of
partners is aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Opdrachtgever
onderworpen. Deze goedkeuring ontheft Opdrachtnemer echter in geen enkel
opzicht van zijn aansprakelijkheid voor de juiste en tijdige nakoming van zijn
verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
Opdrachtnemer is verplicht zodanige maatregelen ten aanzien van zijn
onderleveranciers, onderaannemers en/of partners te nemen, dat de uitvoering van
de Overeenkomst niet wordt vertraagd.
3. Opdrachtnemer zal zijn onderleveranciers, onderaannemers en/of partners tijdig
en volledig op de hoogte brengen van de voor hen van toepassing zijnde bepalingen
uit de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
4. Opdrachtnemer dient er voor te zorgen dat de door hem ingeschakelde
onderleveranciers, onderaannemers en/of partners op de bepalingen van de Wet
Arbeid Vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat
zij die bepalingen naleven. Opdrachtgever zal bij overtreding van de regelgeving
gebaseerd op de Wet Arbeid Vreemdelingen, alle schade, ontstaan door niet
naleving van deze regelgeving, verhalen op Opdrachtnemer.
Artikel 15. Inlening van personeel
1.Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, aan welke
toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden, is de Opdrachtnemer niet
gerechtigd bij de uitvoering van het werk gebruik te maken van ter beschikking
gestelde (uitgeleende) arbeidskrachten.
Artikel 16. Keuring en Kwaliteit
1. Opdrachtgever is gerechtigd te allen tijde de bestelde of afgeleverde Goederen
en/of het (in uitvoering zijnde) werk – daaronder begrepen de daarvoor gebruikte
zaken – te (doen) keuren.
2. Opdrachtnemer zal de redelijke verzoeken om keuringen van Opdrachtgever
zoveel mogelijk honoreren. Opdrachtnemer verschaft toegang aan Opdrachtgever
of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag.
Opdrachtnemer zal kosteloos zijn medewerking verschaffen aan de keuring.
3. Indien een keuring zoals bedoeld in dit artikel door toedoen van Opdrachtnemer
niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden dan wel indien een keuring moet
worden herhaald, komen de daaruit voor Opdrachtgever voortvloeiende kosten voor
rekening van Opdrachtnemer.
4. De kosten van de keuring komen ten laste van de Opdrachtnemer ingeval deze
Goederen en/of het werk door de Opdrachtgever (van het werk) worden afgekeurd.
5. Opdrachtgever heeft het recht de Goederen op kosten van Opdrachtnemer te
retourneren indien zij niet voldoen aan hetgeen overeengekomen is.
6. Een keuring van de Goederen conform dit artikel laat het recht van Opdrachtgever
om een vordering in te stellen in geval van een tekortkoming in de nakoming onverlet
en heeft geen gevolgen voor de geldigheid van de garanties, c.q. voor de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst.
7. Wanneer ISO 9001:2000 of een soortgelijke certificering is verkregen, zal
Opdrachtnemer Opdrachtgever toestaan de procedures van Opdrachtnemer op het
gebied van de kwaliteitsbewaking te controleren. Opdrachtnemer zal al het
redelijkerwijs mogelijke doen om aan de betreffende normen te blijven voldoen.
Artikel 17. Garanties
1. Opdrachtnemer garandeert dat de door hem aan Opdrachtgever geleverde
Goederen en de eventuele installatie/montage daarvan, alsmede het uitgevoerde
werk inclusief de daarvoor gebruikte zaken: (A) geschikt zijn voor het beoogde doel,
zoals dat blijkt of had moeten blijken uit de aard van de levering, en dat zij voorts
over alle eigenschappen beschikken en van een kwaliteit zijn die Opdrachtgever in
redelijkheid kan verwachten. (B) volledig overeenstemmen met en voldoen aan de
vereisten zoals neergelegd in de productspecificaties, tekeningen, monsters, orders
en/of andere vereisten genoemd in de Overeenkomst. (C) in overeenstemming zijn
met alle relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu,
veiligheid en gezondheid en dat de Goederen/het werk zonder gebruik te maken
van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. (D) van goede kwaliteit zijn, deugdelijk zijn
vervaardigd en vrij zijn van gebreken, met inbegrip van gebreken in de
samenstelling, de productie, de assemblage, het ontwerp en de gebruikte
materialen.
2. Indien Opdrachtgever constateert dat het geleverde en/of het werk niet (geheel
of gedeeltelijk) voldoet/voldoen aan hetgeen Opdrachtnemer conform de leden (A)
tot en met (D) van lid 1 van dit artikel heeft gegarandeerd, is Opdrachtnemer in
verzuim, tenzij laatstgenoemde kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan
worden toegerekend.
3. Opdrachtnemer verbindt zich alle gebreken weg te nemen die zich binnen één
jaar – te rekenen vanaf het tijdstip waarop de Goederen definitief in gebruik zijn
genomen en/of het werk is opgeleverd –, of een andere tussen Partijen schriftelijk
overeengekomen termijn, aan de Goederen en/of het werk voordoen, tenzij blijkt dat
deze gebreken het gevolg zijn van normale slijtage of onoordeelkundig gebruik.
Opdrachtnemer verbindt zich de betrokken Goederen en/of onderdelen daarvan,
dan wel het werk, ten spoedigste te herstellen of, indien nodig, te vervangen totdat
aan de overeengekomen eisen is voldaan.
4. Het bepaalde in lid 3 geldt met dien verstande dat, indien de Opdrachtgever vóór
opdrachtverlening bekend maakt dat hij op grond van het bestek jegens Principaal
gehouden is voor het geleverde c.q. opgeleverde (deel) van het werk een bepaalde
garantie te verstrekken, de Opdrachtnemer verplicht is jegens de Opdrachtgever
diezelfde garantie te verstrekken, tenzij de fabrieksgarantie uitgebreider is dan de
hiervoor bedoelde, in welk geval die fabrieksgarantie geldt.
5. Na aflevering van de vervangen of herstelde Goederen en/of het werk vangt de
garantieperiode voor die Goederen en/of het werk opnieuw aan.
6. Alle kosten verband houdende met het herstel en/of de vervanging van de
Goederen/het werk en/of met het weer functioneel maken van de Goederen/het
werk, inclusief bijvoorbeeld vracht, demontage en montage, zijn geheel voor
rekening van Opdrachtnemer.
7. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet tijdig of niet conform het bepaalde
in de Overeenkomst nakomt, kan Opdrachtgever de noodzakelijke werkzaamheden
voor rekening en risico van Opdrachtnemer doen uitvoeren door derden, mits
Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis wordt gesteld.
8 .Deze bepalingen ontheffen Opdrachtnemer niet van zijn aansprakelijkheid voor
verborgen gebreken welke eerst na de in lid 3 van dit artikel genoemde termijn
blijken.
Artikel 18. Aansprakelijkheid, Schadevergoeding, Vrijwaring en Verzekering
1. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever volledig schadeloos stellen voor alle schade
(inclusief indirecte of gevolgschade) die door Opdrachtgever, zijn werknemers,
afnemers en/of derden wordt geleden als gevolg van (i) de door Opdrachtnemer
geleverde Goederen of uitgevoerde werk, (ii) een tekortkoming door Opdrachtnemer
in de nakoming van zijn verplichtingen, (iii) het niet naleven van wettelijke
verplichtingen, (iv) een onrechtmatige daad aan de kant van Opdrachtnemer, zijn
werknemers en/of de Opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen, (v) het gebruik
van de Goederen door een afnemer jegens wie Opdrachtgever aansprakelijk is of
(vi) de ontdekking en verspreiding van asbest als gevolg van de werkzaamheden
van Opdrachtnemer, zijn werknemers en/of door zijn ingeschakelde hulppersonen
en onderaannemers.
2. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever tegen alle vorderingen die door derden
(waaronder tevens werknemers en door de Opdrachtnemer ingeschakelde
hulppersonen) worden ingesteld uit hoofde van enige geleden schade als bedoeld
in artikel 18.1, met inbegrip van schade veroorzaakt door een gebrek in de kwaliteit
van de geleverde Goederen en schade als gevolg van de ontdekking en
verspreiding van asbest, waaronder begrepen stagnatieschade en claims van
werknemers van Opdrachtnemer en door hem ingeschakelde hulppersonen en
onderaannemers, doch met uitsluiting van schade die te wijten is aan opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van leidinggevenden van Opdrachtgever.
3. Opdrachtnemer zal zich afdoende verzekeren en verzekerd houden tegen
aansprakelijkheidsstellingen als bedoeld in dit artikel, waaronder ten minste
begrepen voor (i) wettelijke aansprakelijkheid, (ii) brand, (iii) diefstal en (iv)
productaansprakelijkheid, en verbindt zich desgevraagd aan Opdrachtgever inzage
te verschaffen in de polis.
4. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade die door
Opdrachtnemer en/of zijn werknemers, leidinggevenden en andere door hem
ingeschakelde personen wordt geleden als gevolg van (de uitvoering van) de
Overeenkomst.
5. Voor zover Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer of enige derde op grond van
de beginselen van redelijkheid en billijkheid en/of niettegenstaande het bepaalde in
de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden voor enigerlei schade
aansprakelijk is, verklaart Opdrachtnemer hierbij dat de betreffende (al dan niet
contractuele) aansprakelijkheid van Opdrachtgever beperkt zal zijn tot de prijs
genoemd in de Overeenkomst. Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor enige
indirecte schade.
Artikel 19. Verzuim en Gehele of gedeeltelijke ontbinding
1. In de volgende gevallen is Opdrachtnemer van rechtswege in verzuim en is
Opdrachtgever gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst vereist is, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te
verklaren: (A) indien Opdrachtnemer de Goederen/werk niet in goede orde op de
overeengekomen plaats en tijd aflevert/oplevert; (B) indien Opdrachtnemer na
schriftelijk door Opdrachtgever in gebreke te zijn gesteld niet alsnog zijn
verplichtingen krachtens de wet of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nakomt;
(C) indien Opdrachtnemer zijn faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard,
eventuele vergunningen worden ingetrokken, zijn vermogen ten behoeve van zijn
schuldeisers overdraagt of surseance van betaling aanvraagt, of indien op het
vermogen van Opdrachtnemer, dan wel op een deel daarvan, beslag wordt gelegd
en dit beslag niet binnen tien dagen daarna wordt opgeheven; (D) indien
Opdrachtnemer overgaat of besluit tot vereffening van zijn zaken, indien hij zijn
bedrijf staakt dan wel zijn bedrijf of een aanzienlijk deel daarvan (bij wege van
inbreng) overdraagt aan een nieuwe of reeds bestaande vennootschap of indien hij
de doelomschrijving van zijn bedrijf wijzigt of zijn bedrijf ontbindt; (E) indien
Opdrachtnemer komt te overlijden of duurzaam arbeidsongeschikt wordt; (F) indien
op grond van de audit als bedoeld in artikel 4 lid 3 is gebleken dat Opdrachtnemer,
diens werknemers of de door hem ingeschakelde onderaannemers, Zelfstandigen
zonder Personeel of leveranciers, bij de uitvoering van de Overeenkomst niet de
normen in acht hebben genomen die zijn neergelegd in de van toepassing zijnde
gedragscode en reglementen, waardoor is gehandeld in strijd met die gedragscode
en reglementen, en dit handelen naar objectieve maatstaven bezien dermate ernstig
is dat dit een gehele of gedeeltelijke beëindiging rechtvaardigt; (G) indien door
Opdrachtnemer of één van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers
wederrechtelijk geld of Goederen is (zijn) of wordt (worden) aangeboden of verschaft
aan een persoon die deel uitmaakt van het bedrijf van Opdrachtgever of aan één
van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers; (H) indien zich zulke
zwaarwegende redenen voordoen dat in redelijkheid voortzetting van de
Overeenkomst niet van hem gevorderd kan worden. Onder zwaarwegende redenen
wordt onder meer verstaan het op zodanige wijze in de publiciteit komen van
Opdrachtnemer dat daardoor de belangen van Opdrachtgever worden geschaad; of
indien Opdrachtnemer wordt geassocieerd met bedrijven die handelen in strijd
met uitgangspunten of resoluties van organen van de Verenigde Naties, bedrijven
waarvan de producten of diensten in enigerlei mate of op enigerlei wijze
conflicterend zijn met het werk van Opdrachtgever of bedrijven die werkzaam zijn in
de alcohol-, tabaks-, seks- of wapenindustrie.
2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn Opdrachtgever en
Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht hun verdere recht
op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn
verplichtingen ter zake van de Overeenkomst niet nakomt.
3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorafgaande leden bedoelde recht,
wordt de wederpartij schriftelijk in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de Overeenkomst.
4. Bij (gedeeltelijke) ontbinding heeft Opdrachtgever, onverminderd zijn recht op
vergoeding van schade en kosten het recht te zijner keuze: (A)de reeds geleverde,
maar niet (meer) te gebruiken zaken/het reeds uitgevoerde werk voor rekening van
Opdrachtnemer naar hem terug te sturen/af te breken en de voor deze zaken/dit
werk reeds gedane betalingen terug te vorderen; (B) de Overeenkomst zelf of door
derden te laten voltooien, eventueel na schriftelijke kennisgeving, met
gebruikmaking van het reeds door Opdrachtnemer geleverde/uitgevoerde werk en
de door Opdrachtnemer gebruikte materialen, materieel e.d. al dan niet tegen een
achteraf overeen te komen redelijke vergoeding.
5. De vorderingen die Opdrachtgever ten gevolge van de ontbinding van de
Overeenkomst mocht hebben of verkrijgen, inclusief zijn eventuele vordering tot
vergoeding van schade en kosten zijn terstond en geheel opeisbaar.
Artikel 20. Overmacht
1. Geen der Partijen is aansprakelijk voor enigerlei niet–nakoming van de
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of voor het niet in acht nemen van
enige contractuele termijn indien zulks te wijten is aan een redelijkerwijs niet
voorzienbare omstandigheid die buiten hun macht is gelegen (overmacht).
2. Een partij die zich op overmacht beroept, dient de wederpartij daarvan zo spoedig
mogelijk gemotiveerd in kennis te stellen en inzicht te verschaffen in de verwachte
duur van de overmacht.
3. Na ontvangst van een kennisgeving van overmacht kan de wederpartij van
degene die zich op overmacht beroept hetzij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
beëindigen hetzij de nakoming van zijn eigen verplichtingen opschorten, zonder
deswege tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.
4. Opdrachtnemer kan zich niet op overmacht beroepen ingeval van een niet-tijdige
toelevering van materialen, openbare voorzieningen of diensten aan zichzelf of zijn
toeleveranciers, een tekort aan arbeidskrachten, liquide middelen en/of tekorten aan
of gebreken in grondstoffen, stakingen, arbeidsonrust, ziekteverzuim of
arbeidsongeschiktheid aan de zijde van zijn werknemers of leidinggevenden,
opstand, transportproblemen, of stagnaties, invoer- en/of uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, slechte weersomstandigheden, storingen in de
communicatielijnen, stroomuitval en soortgelijke omstandigheden.
Artikel 21. Wijzigingen
1. Opdrachtnemer zal zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever geen wijzigingen van welke aard ook in de Overeenkomst
aanbrengen.
2. Opdrachtgever is te allen tijde bevoegd in overleg met Opdrachtnemer de omvang
en/of de hoedanigheid van de te leveren Goederen en/of de uit te voeren werken te
wijzigen. Opdrachtnemer zal zijn medewerking verlenen aan redelijke verzoeken
van Opdrachtgever tot wijziging, voor zover deze technisch haalbaar zijn.
Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen.
3. Indien een wijziging naar oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de
overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van aflevering/oplevering, is hij
verplicht, alvorens aan de wijziging gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo
spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 2 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde
wijziging, schriftelijk te informeren. Indien de gevolgen voor prijs en/of (op)levertijd
naar het oordeel van Opdrachtgever onredelijk zijn, is hij gerechtigd de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden.
4. Indien een wijziging leidende tot een verandering in de prijs en/of in het tijdstip
van (op)levering niet schriftelijk door Opdrachtgever wordt goedgekeurd, zal
Opdrachtnemer de oorspronkelijke, ongewijzigde Overeenkomst uitvoeren.
Artikel 22. Orde, Veiligheid en Milieu
1. Opdrachtnemer en zijn werknemers evenals door hem ingeschakelde derden zijn
gehouden alle op de Opdrachtnemer van toepassing zijnde Nederlandse, Europese
en internationale wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht
te nemen.
Artikel 23. Nietigheid
1. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden te eniger tijd nietig is of
wordt, zal die bepaling niettemin zoveel mogelijk worden nageleefd. Alle overige
bepalingen blijven alsdan volledig van kracht, en Partijen zullen de nietige of niet
afdwingbare bepaling vervangen door een of meer nieuwe bepalingen die de
strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert/benaderen.
Artikel 24. Toepasselijk recht, Geschillen en Bevoegde rechter
1. Op de Overeenkomst waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken,
alsmede op de eventueel daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende
nadere overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Buitenlandse wetgeving en het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te
Wenen op 11 april 1980 (het “Weens Koopverdrag”) is niet van toepassing op deze
Algemene Voorwaarden noch op de Overeenkomst of een daaruit voortvloeiende of
daarmee verband houdende nadere overeenkomst.
3. Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der
Partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed
overleg tot een oplossing worden gebracht.
4. Indien Partijen niet tot een oplossing komen, zullen de geschillen worden berecht
door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin het bedrijf van
Opdrachtgever is gevestigd tenzij dat uit hoofde van een dwingendrechtelijke
bepaling niet mogelijk blijkt of Opdrachtgever het geschil voorlegt aan een bevoegde
rechter in de plaats waar Opdrachtnemer gevestigd is.
Artikel 25. Taal
1. Interpretatiegeschillen, die ter zake of naar aanleiding van deze Algemene
Voorwaarden ontstaan, en die hun oorzaak vinden in de omstandigheid dat van
deze Algemene Voorwaarden versies in andere talen dan Nederlands in omloop zijn
of zullen zijn, worden uitsluitend beslecht op basis van de Nederlandse versie van
deze Algemene Voorwaarden.

BIJZONDER GEDEELTE

ONDERDEEL A: INKOOPVOORWAARDEN

Artikel 26. Termijnen voor aflevering
1. Alle tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeengekomen
afleveringstermijnen zijn fataal.
2. Zodra de Opdrachtnemer redelijkerwijs aanleiding heeft te verwachten dat niet
binnen de geldende termijnen afgeleverd kan worden, stelt hij Opdrachtgever
daarvan onverwijld, onder opgave van de onderliggende redenen en het tijdstip
waarop naar verwachting wèl afgeleverd zal kunnen worden, op de hoogte.
3. Partijen zullen ingeval van vertraging in de aflevering, onverminderd de aan
Opdrachtgever overigens toekomende rechten uit hoofde van deze Algemene
Voorwaarden of wettelijke bepalingen, in overleg treden teneinde te bepalen of en
op welke wijze de aldus gerezen situatie naar genoegen van Opdrachtgever kan
worden opgelost.
4. Het doen van een mededeling als in het tweede lid van dit artikel bedoeld, ontheft
de Opdrachtnemer niet van zijn aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever wegens te
late aflevering. In ieder geval verleent de Opdrachtnemer bij te late aflevering een
korting van 10% van de inkoopwaarde van de Goederen en is Opdrachtgever
gerechtigd de aanvullend gemaakte kosten op de Opdrachtnemer te verhalen.
5. Opdrachtgever heeft het recht op redelijke gronden de afleveringstermijn te
verlengen. De Opdrachtnemer zal in dat geval de Goederen, deugdelijk verpakt,
afgescheiden en herkenbaar, opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.
Opdrachtgever zal in redelijkheid de eventuele opslagkosten voor zijn rekening
nemen.
6. Indien de Goederen geheel of gedeeltelijk niet op het overeengekomen tijdstip
worden afgeleverd en Partijen geen overeenstemming kunnen bereiken omtrent een
verlenging van de leveringstermijn en een vergoeding van de vertragingsschade, is
Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden
conform artikel 19.
Artikel 27. Wijze van aflevering en Plaats van aflevering
1. Alle onder een Overeenkomst af te leveren Goederen worden DDP (Delivery Duty
Paid), conform de betekenis die daaraan in Incoterms 2000 is gegeven, op het in de
Overeenkomst vermelde adres afgeleverd of op enig ander nader tussen Partijen
schriftelijk overeengekomen adres.
2. Indien de Goederen door Opdrachtnemer op het verkeerde adres worden
afgeleverd, komen de extra kosten voor rekening van Opdrachtnemer.
Artikel 28. Andere bepalingen ter zake de aflevering
1. Elke aflevering gaat vergezeld van een document waarin de volgende gegevens
worden opgenomen: (A) Artikelnummer; (B) Inkoopordernummer; (C) Inkoper; (D)
Het aantal afgeleverde Goederen; (E) Omschrijving van de afgeleverde Goederen;
(F) Inhoud en aantal per colli; (G) Aantal pallets; (H) De wettelijke voorgeschreven
documenten.
2. Deelleveringen zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever.
Artikel 29. Aflevering voor Unimaximaal 
1. Indien Opdrachtnemer goederen aflevert voor Unimaximaal gelden
specifieke afleveringsbepalingen, die zijn neergelegd in een apart door
Opdrachtnemer te ondertekenen document.
Artikel 30. Risico en Eigendomsoverdracht
1. Het eigendom van de Goederen gaat over op Opdrachtgever nadat deze zijn
afgeleverd, dan wel gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd zijn.
2. Als Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever overeenkomstig het bepaalde
in artikel 26 de aflevering uitstelt, zal het eigendom van zaken op Opdrachtgever
overgaan op de datum die daartoe nader tussen hen wordt overeengekomen en is
Opdrachtnemer gehouden vanaf die datum de Goederen als kenbaar eigendom van
Opdrachtgever afzonderlijk op te slaan. De Goederen zullen niettemin alsdan voor
risico van Opdrachtnemer als houder van de Goederen blijven, totdat de Goederen
bij Opdrachtgever zijn afgeleverd op de tussen Partijen overeengekomen plaats of
plaatsen.
Het risico van beschadiging en teloorgang van de Goederen gaat over op
Opdrachtgever op het moment dat de aflevering en goedkeuring van Opdrachtgever
van de Goederen overeenkomstig artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden
hebben plaatsgevonden.
4. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software van
Opdrachtgever zijn verwerkt in zaken van Opdrachtnemer, is er sprake van een
nieuwe zaak waarvan het eigendom aan Opdrachtgever toebehoort.
Artikel 31. Emballage en Transport
1. De Goederen worden verpakt overeenkomstig hetgeen daaromtrent in de
Overeenkomst is bepaald en op juiste wijze conform de Nederlandse, Europese en
internationale wet- en regelgeving gemarkeerd, waarna zij in goede staat – onder
gebruikmaking van de meest geëigende vervoerswijze – naar hun bestemming
worden verzonden.
2. Opdrachtnemer zal de Goederen op deugdelijke wijze tegen schade tijdens
transport beschermen en voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen
redelijkerwijze aanwezig te achten risico’s gedurende het transport. Opdrachtnemer
zal Opdrachtgever desgevraagd inzage geven in de verzekeringspolis.
3. Opdrachtgever is gerechtigd een levering te weigeren indien de emballage niet
voldoet aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald.
4. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuiste
verpakkingsmethoden, ondeugdelijke verpakkingsmaterialen en een onjuist
transport. Opdrachtnemer zal de Goederen die beschadigd of verloren zijn gegaan
tijdens het transport kosteloos herstellen of vervangen.
5. Tenzij schriftelijk anderszins overeengekomen, is Opdrachtgever niet verplicht de
verpakking of eventuele verpakkingsmaterialen aan Opdrachtnemer te retourneren.
Artikel 32. Prijzen
1. De prijzen zijn exclusief BTW en omvatten tenzij het tegendeel is
overeengekomen alle kosten in verband met de nakoming van verplichtingen van
Opdrachtnemer. Dit betreft onder meer maar niet uitsluitend de prijs voor de
Goederen, de kosten van verpakking, het transport, alle heffingen, rechten en
belastingen in het land van oorsprong, in het land van bestemming en in alle
tussenliggende landen, de administratiekosten, de kleine ordertoeslag
afleveringskosten, verzekeringspremies en voorts de eventuele kosten van
montage, installatie en instructie. Extra kosten die niet vooraf in de Overeenkomst
zijn vastgelegd, komen niet voor vergoeding in aanmerking.
2. Alle overeengekomen prijzen zijn vast tenzij schriftelijk anderszins is
overeengekomen en tenzij de Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot
prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing
plaatsvindt.
3. Alle prijzen zijn gebaseerd op levering DDP (Delivery Duty Paid), conform de
betekenis die daaraan in Incoterms 2000 is gegeven, bij het magazijn van
Opdrachtgever of op een andere door Opdrachtgever opgegeven plaats van
levering.
Artikel 33. Betaling en Facturen
1. Betaling voor de geleverde Goederen geschiedt binnen de termijn genoemd in de
Overeenkomst dan wel, indien aflevering overeenkomstig het bepaalde in artikel 26
van deze Algemene Voorwaarden is uitgesteld, binnen eenzelfde termijn na het
tijdstip van daadwerkelijke aflevering, een en ander op voorwaarde dat de Goederen
en/of de verrichte diensten voldoen aan de specificaties als bedoeld in artikel 17
(Garanties).
2. Indien geen betalingstermijn is genoemd in de Overeenkomst, zal Opdrachtgever
de factuur voor de geleverde Goederen voldoen binnen 60 dagen na de dag waarop
Opdrachtgever de factuur in goede orde van Opdrachtnemer heeft ontvangen, mits
die datum valt na de afleverdatum, althans binnen zestig (60) dagen na montage of
installatie, indien de montage of installatie door Opdrachtnemer wordt verricht. Valt
de factuurdatum op een tijdstip vóór aflevering, dan worden de afgeleverde
Goederen door Opdrachtgever betaald binnen 60 (zestig) dagen na de datum van
aflevering. Een en ander geldt mits de Goederen voldoen aan de specificaties als
bedoeld in artikel 17 (Garanties) en tenzij Opdrachtgever gebruik maakt van een zijn
toekomend wettelijk recht de nakoming van een betalingsverplichting op te schorten
of te weigeren, dan wel de hoogte daarvan te verminderen.
3. Opdrachtgever heeft het recht betalingen aan Opdrachtnemer te verrekenen met
hetgeen Opdrachtnemer aan hem verschuldigd is.
4. Als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming is Opdrachtgever
gerechtigd al zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer zo lang opschorten
totdat Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze
Algemene Voorwaarden naar behoren is nagekomen.
5. Door het verrichten van een betaling verliest Opdrachtgever niet het recht een
eventuele vordering in te stellen jegens Opdrachtnemer wegens een tekortkoming
in de nakoming, een gebrek in de levering of enige andere aangelegenheid.
6. Een kopie van de Overeenkomst alsmede een kopie van de voor ontvangst
afgetekende afleveringsbon dient met de factuur meegezonden te worden.

ONDERDEEL B: ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN

Artikel 34. Aanvang en oplevering van het werk en termijnen
1. Opdrachtnemer zal met de uitvoering van het werk een aanvang nemen op het
tijdstip vermeld in de Overeenkomst. Opdrachtnemer voert het werk uit
overeenkomstig het van Opdrachtgever ontvangen tijdschema en levert het werk
op, op het tijdstip zoals vermeld in de Overeenkomst.
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd, indien het overeenkomstig het
bepaalde in artikel 35 is opgenomen en goedgekeurd.
3. Tot de datum van oplevering is het werk voor rekening en risico van
Opdrachtnemer.
4. Opdrachtgever heeft het recht de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden
te wijzigen ingeval hij dat wenselijk oordeelt in verband met de voortgang van de
bouw, zonder deswege tot vergoeding van schade en kosten te zijn gehouden.
5. Indien Opdrachtnemer zijn contractuele prestatie niet op het overeengekomen
tijdstip dan wel binnen het overeengekomen tijdschema zal kunnen voltooien, is hij
verplicht Opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.
6. Indien de Opdrachtnemer het werk te laat oplevert, dan wel enig onderdeel
daarvan, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd ander
personeel in te zetten waarvan de kosten voor rekening van de Opdrachtnemer
komen. De te late (gedeeltelijke) oplevering, of overschrijding van andere in deze
Algemene Voorwaarden vermelde tijdstippen, valt in ieder geval aan de
Opdrachtnemer toe te rekenen als deze een gevolg is van de eigen bedrijfsvoering
van de Opdrachtnemer en/of het niet tijdig kunnen beschikken over voldoende en
goed personeel, materieel en/of materialen en/of leveranties en/of prestaties van
derden (zoals leveranciers of onderaannemers van Opdrachtnemer).
7. De door de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te betalen boete bij te late
oplevering van het werk, c.q. overschrijding van het tijdschema, of enig onderdeel
daarvan, bedraagt in alle gevallen en tenminste per kalenderdag 2% van de
aanneemsom geldend tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, zulks evenwel
met een minimum van EUR 500,- per kalenderdag.
8. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele boetes of
kortingen die door de Principaal en/of (bouw)directie aan Opdrachtgever worden
opgelegd wegens te late oplevering van (gedeelten van) het werk ten gevolge van
een aan Opdrachtnemer toe te rekenen vertraging. Opdrachtgever heeft het recht
deze boetes en kortingen te verhalen op Opdrachtnemer, bijvoorbeeld door
inhouding op de betalingen die Opdrachtgever nog aan Opdrachtnemer
verschuldigd is.
9. Onverminderd het recht van Opdrachtgever om te zijner keuze en beoordeling
nakoming van de Overeenkomst, eventueel met schadevergoeding en alle ontstane
kosten, te vorderen, heeft Opdrachtgever het recht bij gehele of gedeeltelijke
overschrijding van de in de Overeenkomst vermelde tijdstippen van aanvang of
oplevering van (gedeelten van) het werk, of van overeengekomen termijnen
waarbinnen Opdrachtnemer zijn verplichtingen dient na te komen, alsmede in het
geval naar zijn oordeel het werk onvoldoende voortgang vindt, de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden overeenkomstig artikel 19 van deze Algemene
Voorwaarden, zonder tot vergoeding van schade of kosten gehouden te zijn.
10. De in dit artikel 34 genoemde boete en/of kosten zijn terstond verschuldigd en
opeisbaar bij overschrijding van het tijdschema volgens de laatstelijk in de
bouwvergadering goedgekeurde editie en wel op het moment en het enkele feit van
overschrijding. Eenmaal bij overschrijding van de op dat tijdstip geldende tijdschema
verbeurde boete en kosten blijven verschuldigd ook wanneer nadien een gewijzigd
tijdschema in de bouwvergadering wordt geaccordeerd.
Artikel 35. Oplevering en goedkeuring
1. Opdrachtnemer zal het werk uitvoeren naar de eisen van goed en deugdelijk
werk, zoals deze door Opdrachtgever en/of zijn Principaal en/of de bouwdirectie zijn
gesteld, en overeenkomstig hetgeen daarover in de Overeenkomst is bepaald.
2. Oplevering van het werk geschiedt op een – tot Opdrachtgever – gerichte
aanvrage van Opdrachtnemer waarin Opdrachtnemer aangeeft op welke dag het
werk gereed zal zijn. De aanvrage geschiedt schriftelijk, tenzij anders
overeengekomen.
3. De oplevering geschiedt zo spoedig mogelijk na de in lid 2 bedoelde dag. De dag
en het tijdstip van oplevering wordt aan Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk, zo
mogelijk ten minste drie dagen voor de oplevering kenbaar gemaakt. Opdrachtgever
kan verlangen dat Opdrachtnemer of diens gemachtigde bij de opneming aanwezig
is.
4. Nadat het werk is opgenomen, wordt aan Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk
medegedeeld of het al dan niet is goedgekeurd, in het laatste geval met opgaaf van
redenen voor de onthouding van de goedkeuring. De mededeling geschiedt
schriftelijk, tenzij anders overeengekomen.
5. De her-oplevering na onthouding van goedkeuring geschiedt conform
bovengenoemde bepalingen.
6. Opdrachtnemer zal het afgekeurde werk en/of onderdelen daarvan op eerste
verzoek van Opdrachtgever herstellen of vervangen, zonder dat Opdrachtgever tot
enige extra vergoeding gehouden zal zijn, onverminderd het recht tot ontbinding en
schadevergoeding van hierdoor ontstane schade en kosten.
7. Oplevering of goedkeuring ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de tussen Partijen gesloten
Overeenkomst of de wet.
8. Bij afkeuring van het werk of een onderdeel daarvan heeft Opdrachtgever voorts
het recht de betaling van de op dit werk of onderdeel daarvan betrekking hebbende
prijs op te schorten.
Artikel 36. Onderhoudstermijn
1. De onderhoudstermijn vangt aan de dag na oplevering van het werk door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever en eindigt op het moment dat de
onderhoudstermijn die voor het totale werk tussen Principaal en Opdrachtgever is
overeengekomen eindigt, tenzij bij de Overeenkomst anders is bepaald. In het geval de onderhoudstermijn niet bij (Hoofdaannemings) Overeenkomst is bepaald, eindigt
de onderhoudstermijn twaalf maanden na oplevering van het werk door
Opdrachtgever aan Principaal.
2. Opdrachtnemer is gehouden de gebreken die gedurende de onderhoudstermijn
aan de dag treden op eerste aanzegging van Opdrachtgever voor eigen rekening
tot genoegen van Opdrachtgever en binnen een door Opdrachtgever in billijkheid te
stellen termijn te herstellen.
3. Na afloop van de onderhoudstermijn zal het werk wederom worden opgenomen
om te constateren of Opdrachtnemer aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
Artikel 37. Prijs, Meerwerk en Hoeveelheid
1. De in de Overeenkomst vermelde prijs is vast, tenzij nadrukkelijk schriftelijk
anders is overeengekomen. Er zal geen verrekening plaatsvinden bij wijzigingen
van lonen, prijzen, materialen e.d. De overeengekomen prijs is exclusief BTW.
2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever alleen meerwerk in rekening kunnen brengen
indien en voor zover Opdrachtgever hem voor de uitvoering van dit meerwerk
uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft verstrekt.
3. Tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk is bepaald dat het gaat om verrekenbare
hoeveelheden, zijn de in de Overeenkomst vermelde hoeveelheden zo nauwkeurig
mogelijk opgegeven en dient zonder dat Opdrachtnemer gerechtigd is
prijsaanpassing per eenheid te verlangen, zoveel meer of minder te worden
geleverd als het werk vereist.
Artikel 38. Facturering
1. De door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever te verzenden facturen dienen te
voldoen aan de eisen, gesteld bij of krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968.
Opdrachtnemer dient op deze gedagtekende en genummerde factuur in ieder geval
de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk te vermelden: (A) het
ordernummer en/of projectnummer dat op het werk betrekking heeft, alsmede de
datum van de opdracht; (B) het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de
factuur betrekking heeft; (C) het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur
betrekking heeft; (D) de omvang van de loonsom conform de Wet op de
loonbelasting 1964 en de Wet financiering sociale verzekeringen, opgenomen in het
gefactureerde bedrag; (E) naam, adres en woonplaats van de onderaannemer; (F)
een opgave of de verleggingsregeling (als bedoeld in artikel 24b Uitvoeringsbesluit
Omzetbelasting 1968) al dan niet toepasselijk is. Bij toepasselijkheid met vermelding
van “omzetbelasting verlegd”. Indien niet toepasselijk met vermelding van het
bedrag van de omzetbelasting; (G) de naam van het competente belastingkantoor
alsmede het loonheffingennummer conform het bepaalde in artikel 11 lid 9; (H) het
nummer van de G-rekening van Opdrachtnemer als bedoeld in artikel 11.
2. De factuur dient te worden ingediend bij het rayonkantoor van de
werkmaatschappij die de opdracht verstrekt, tenzij schriftelijk een andere wijze van
facturering is overeengekomen.
3. Opdrachtnemer heeft niet het recht om de facturen te verhogen met een
zogenaamde kredietbeperkingstoeslag.
4. Facturen die niet aan de in de voorgaande leden van dit artikel gestelde eisen
voldoen, worden zonder in behandeling te worden genomen geretourneerd en niet
betaald.
Artikel 39. Betaling en Eindafrekening
1. De betalingen zullen geschieden op basis van een overeen te komen
termijnschema, en bij het ontbreken van dit termijnschema, na oplevering van het
werk. Opdrachtgever zal slechts gehouden zijn tot betaling, nadat: (A)
Opdrachtnemer het werk of het onderdeel daarvan waarop een (termijn)betaling
betrekking heeft aan Opdrachtgever heeft opgeleverd en door Opdrachtgever is
goedgekeurd, ofwel een onderdeel naar genoegen van Opdrachtgever heeft
voltooid, en (B) door Opdrachtgever een in overeenstemming met artikel 38 zijnde
factuur is ontvangen, en (C) Opdrachtnemer Opdrachtgever middels bescheiden
heeft aangetoond dat hij de werknemers, die de Overeenkomst hebben uitgevoerd
het hun toekomende heeft betaald, alsmede – voor zover het bepaalde in artikel 11
van toepassing is – dat Opdrachtnemer de voor deze werknemers verschuldigde
premies sociale verzekeringen en loonbelasting betaald heeft, dan wel voldoende
aannemelijk maakt dat deze verplichtingen nagekomen zullen worden.
2. Opdrachtgever zal de betalingen doen binnen 30 dagen na het tijdstip dat aan
alle in het vorig lid omschreven voorwaarden is voldaan, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
3. Opdrachtgever heeft steeds het recht om de door Opdrachtnemer verschuldigde
premies sociale verzekeringen en loonbelasting ter zake van de uitvoering van de
Overeenkomst op elk door hem aan Opdrachtnemer te betalen bedrag in te houden
conform het bepaalde in artikel 11 en naar inzicht van Opdrachtgever te betalen op
de G-rekening van Opdrachtnemer dan wel de rekening van de Belastingdienst.
4. Door de betaling van het ingehouden bedrag overeenkomstig het bepaalde in lid
3 van dit artikel is Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer geheel gekweten voor
zover het dit bedrag betreft.
5. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever bedragen bij vooruitbetaling dient
te voldoen, heeft Opdrachtgever te allen tijde het recht van Opdrachtnemer een,
naar zijn oordeel, genoegzame zekerheidstelling voor deze bedragen te verlangen.
Onder genoegzame zekerheidsstelling wordt in ieder geval verstaan een op eerste
verzoek van Opdrachtgever opeisbare bankgarantie ter hoogte van de
vooruitbetaalde bedragen, waarbij de kosten van de bankgarantie voor rekening van Opdrachtnemer komen.
6. Betaling door Opdrachtgever van (gedeelten van) het werk (eventueel inclusief
verrichte leveringen) ontslaat Opdrachtnemer niet van enige garantie en/of
aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit de Overeenkomst en/of de wet.
7. Indien Opdrachtnemer na schriftelijke ingebrekestelling, al dan niet toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst,
is Opdrachtgever tot geen enkele vergoeding gehouden, behoudens tot betaling van
reeds verrichte en goedgekeurde leveringen. Indien de tekortkoming aan
Opdrachtnemer toerekenbaar is, geldt dat deze betaling geschiedt onder aftrek van
de schade en kosten die Opdrachtgever als gevolg van de toerekenbare
tekortkoming lijdt en/of zal lijden.
Artikel 40. Verplichtingen Opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer verplicht zich jegens Opdrachtgever: (A) conform de van
toepassing zijnde wet- en regelgeving geregistreerd te staan bij de Belastingdienst
alsmede een bewijs van registratie te overleggen; (B) te beschikken over een
vestigingsvergunning, voor zover vereist, en deze bescheiden op verzoek van
Opdrachtgever te tonen; (C) Opdrachtgever desgevraagd een staat van alle te werk
gestelde, al dan niet ingeleende, werknemers te overhandigen; (D) Opdrachtgever
op verzoek de loonstaten dan wel de manuren-verantwoording ter inzage te
verstrekken. Desgevraagd levert Opdrachtnemer elke week een manurenregistratie in bij Opdrachtgever volgens een door Opdrachtgever vast te stellen
model, waarin onder meer is opgenomen de naam en het adres van de werknemer,
zijn Burgerservicenummer, het loonheffingennummer, het bruto dagloon volgens de
Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet financiering sociale verzekeringen en het
aantal gewerkte uren; (E) alle verplichtingen jegens de door Opdrachtnemer te werk
gestelde, al dan niet ingeleende, werknemers strikt na te komen; (F) alle wettelijke
verplichtingen tot afdracht van premies sociale verzekering alsmede van
loonbelasting, die verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te
voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na te leven; (G) telkenmale op verzoek
van Opdrachtgever onverwijld een recente verklaring van de belastingdienst te
tonen inzake zijn betalingsgedrag betreffende de verschuldigde premies sociale
verzekering en loonbelasting; (H) zijn administratie in te richten conform de wet- en
regelgeving ten aanzien van de inleen-, keten- en opdrachtgeversaansprakelijkheid;
(I) Opdrachtgever desgevraagd kosteloos alle inlichtingen te verschaffen voor zijn
administratie of voor die van zijn Principaal; (J) de uitvoering van zijn arbeid zo in te
richten dat voldaan wordt aan Arbo- en milieubeleid van Opdrachtgever.
Artikel 41. Wetten, Voorschriften en Vergunningen
1. Opdrachtnemer wordt geacht bekend te zijn met alle bij of krachtens de wet
gegeven voorschriften, welke Opdrachtgever krachtens de door hem met zijn
Principaal gesloten Hoofdaannemingsovereenkomst bij de uitvoering van het werk,
waarvan het in de Overeenkomst omschreven werk een onderdeel vormt, behoort
na te leven en in acht te nemen. Aan Opdrachtgever in verband met de uitvoering
van het werk, waarvan het aan Opdrachtnemer opgedragen werk onderdeel vormt,
verleende vergunningen c.q. ontheffingen liggen voor Opdrachtnemer ter inzage.
2. Opdrachtnemer verplicht zich alle in het vorige lid bedoelde voorschriften
betrekking hebbende op de door hem uit te voeren onderdelen van het werk, na te
leven en in acht te nemen, zoals Opdrachtgever deze zou moeten naleven en in
acht nemen, indien hij dit onderdeel van het werk zelf zou uitvoeren. Opdrachtnemer
zal alle door niet-naleving daarvan veroorzaakte schade en kosten aan
Opdrachtgever vergoeden en Opdrachtgever vrijwaren voor aanspraken van derden
ter zake, waaronder alle van overheidswege genomen maatregelen ter handhaving
van die voorschriften.
3. Opdrachtnemer zal zelf zorg dragen voor de in verband met de uitvoering van zijn
opdracht eventueel vereiste vergunningen. Tevens zorgt hij dat de door zijn
eventueel in te schakelen onderaannemers beschikken over de vereiste
vergunningen.
Artikel 42. Schade aan of verlies van zaken
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan hulpmaterialen, -constructies,
materieel alsmede de nog niet in het werk opgenomen zaken die door
Opdrachtnemer op de bouwplaats zijn aangevoerd, waaronder schade door diefstal,
terugloop in waarde, vandalisme en beschadiging met inbegrip van brandstichting.
2. Indien door Opdrachtgever of zijn Principaal ten behoeve van de bouw een
“Construction All Risks” verzekering (CAR) is afgesloten, waarop Opdrachtnemer is
meeverzekerd, kan Opdrachtnemer Opdrachtgever verzoeken hem een kopie van
het certificaat van de verzekering (CAR) te verstrekken. Opdrachtnemer draagt
mede de verplichtingen die door de verzekeringsvoorwaarden aan (mede)
verzekerden worden opgelegd. Het eigen risico dat op de verzekering van
toepassing is komt ten laste van Opdrachtnemer. Ten aanzien van de in lid 1
bedoelde gevallen kan door Opdrachtnemer geen beroep worden gedaan op de
CAR-verzekering. Aanspraken onder de C.A.R.-verzekering ontstaan eerst door
een daartoe strekkende verklaring door Opdrachtgever (of diens Principaal)
tegenover de verzekeraars.
Artikel 43. Organisatie bouwplaats
1. Opdrachtnemer is verplicht uitsluitend de door Opdrachtgever gegeven orders en
aanwijzingen op te volgen. Opdrachtgever kan echter zijn Principaal (of diens
gemachtigde) schriftelijk verzoeken na overleg met Opdrachtnemer, diens orders en
aanwijzingen rechtstreeks aan Opdrachtnemer te geven. Opdrachtnemer geeft
eerst na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van bedoeld verzoek gevolg
aan deze rechtstreekse door of namens Principaal gegeven orders en aanwijzingen.
Op het moment dat Opdrachtnemer rechtstreekse orders en aanwijzingen van
Principaal of diens gemachtigde ontvangt zonder dat hij bedoelde schriftelijke
kennisgeving van Opdrachtgever heeft ontvangen, is Opdrachtnemer verplicht zulks
onverwijld schriftelijk mee te delen aan Opdrachtgever.
2. Opdrachtnemer is gehouden de aanwijzingen op te volgen van de
arbeidsinspectie alsmede van de eventueel door de Opdrachtgever ingeschakelde
adviseur ter zake van de organisatie van de bouwplaats, onder andere voor wat
betreft de opslag en de veiligheid van materiaal en de veiligheid van uit te voeren
werk.
3. Algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door overheid dan wel krachtens
CAO voorgeschreven rust- of feestdagen, vakantie- of andere vastgestelde of vast
te stellen vrije dagen, gelden ook voor de Opdrachtnemer en zijn werknemers, die
werkzaamheden uitvoeren op het werk. Eventueel hieruit voortvloeiende
meerkosten voor Opdrachtnemer zullen niet op Opdrachtgever verhaald kunnen
worden. Dit laatste geldt eveneens indien door staking bij Opdrachtgever of bij
derden, daaronder begrepen de Principaal, niet van de diensten van Opdrachtnemer
gebruik gemaakt kan worden.
4. De door Opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden/ leveranties dienen binnen
de op de bouwplaats geldende werktijden te geschieden, waarbij (werknemers van
de) Opdrachtnemer zich aanpast/aanpassen aan de vakantie-, werk- en schafttijden
van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever zulks verlangt gedurende het
winterseizoen door te werken is Opdrachtnemer verplicht hieraan zijn medewerking
te verlenen binnen de vigerende wet- en regelgeving.
5. Opdrachtnemer verplicht zich geen werknemers in dienst te nemen, indien hij niet
door een door hun vorige werkgever ondertekend en gedateerd bewijsstuk kan
overleggen, waaruit blijkt dat die dienstbetrekking met goedvinden van de vorige
werkgever is beëindigd.
6. De namen van door Opdrachtnemer op het werk tewerkgestelde werknemers
dienen tijdig aan de uitvoerder van het uit te voeren werk kenbaar te worden
gemaakt, waarbij van ieder van deze werknemers een kopie van een geldig
legitimatiebewijs dient te worden overhandigd.
7. Opdrachtgever heeft de bevoegdheid werknemers van Opdrachtnemer de
toegang tot de bouwplaats te ontzeggen c.q. deze te laten verwijderen, wegens
ongeschiktheid, ordeverstoring, wangedrag etc.
8. Tenzij Opdrachtnemer zelf of zijn gemachtigde op het werk ter plaatse is, dient
tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden steeds een persoon aanwezig te zijn
die de opdracht heeft orders en aanwijzingen van of namens Opdrachtgever op te
volgen en deze onverwijld aan Opdrachtnemer of diens gemachtigde over te
brengen. De naam van deze persoon dient bekend te zijn gemaakt bij de uitvoerder
van Opdrachtgever en bij de eventuele bouwdirectie ter plaatse. Deze persoon dient
zich bij aanvang, onderbreking of beëindiging van de werkzaamheden te melden bij
de uitvoerder van Opdrachtgever.
9 Opdrachtnemer verleent zijn medewerking aan het schoonhouden van de
bouwplaats. Met name is hij verplicht voor eigen rekening het bij zijn
werkzaamheden vrijgekomen puin en bouwafval, waaronder gebruikt
verpakkingsmateriaal, gereedschappen en materieel, alsmede restant materiaal en
verbruikszaken steeds op legale wijze en behoorlijk op te ruimen. Opruiming van het
vrijgekomen puin etc. geschiedt in containers van Opdrachtnemer, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
10. Het is niet toegestaan vervoermiddelen op het bouwterrein te parkeren, buiten
de (eventueel) voor stalling op eigen risico aangewezen parkeerruimte.e.

Contact